Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 12: 28-34: Trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại những người trong nhóm luật sĩ hỏi Chúa Giêsu về điều răn nào trọng nhất? Câu trả lời của Chúa Giêsu được Ngài trích từ sách Đệ Nhị Luật...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A


NGÀY 24-03-2017
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mác-cô (Mc 12: 28-34)

28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? "29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! " Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
 
SUY NIỆM

Trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại những người trong nhóm luật sĩ hỏi Chúa Giêsu về điều răn nào trọng nhất? Câu trả lời của Chúa Giêsu được Ngài trích từ sách Đệ Nhị Luật: “ Hỡi Israen, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi” ( Đnl 6,4 – 5). Tiếp theo, Chúa Giêsu lại nói về giới răn thứ hai được Ngài trích từ sách Lêvi: “ Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi” (Lv 19, 18).

Khi trả lời cho các luật sĩ như thế, Chúa Giêsu dạy cho họ biết không có giới răn nào quan trọng hơn giới răn “mến Chúa yêu người”. Vì giới răn “mến Chúa yêu người” là bản tón tắt sứ điệp Tin Mừng mà Chúa Giêsu loan báo cũng như chính cuộc sống của Ngài.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết điều quan trọng nhất trong đời sống Kitô hữu chúng con là kiên trì thực thi giới răn “mến Chúa yêu người”. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường