Clock-Time

Suy niệm Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6: 12-16: Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C

 
LỄ THÁNH SIMON VÀ THAĐÊÔ – TÔNG ĐỒ - LỄ KÍNH


 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6: 12-16)

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

SUY NIỆM

Thánh Simon và Giuđa Tông đồ mà chúng ta mừng kính hôm nay là người thứ 10 và 11 trong danh sách các Tông đồ mà Chúa chọn gọi theo Tin Mừng thánh Luca hôm nay. Thánh Simon có biệt danh là “Nhiệt thành”. Nghĩa là ông xuất thân từ nhóm chiến đấu quốc gia Zêlốt (Mt 10,4; Mc 3,18; Lc 6,15; Cv 1,14). Thánh Giuđa còn có tên gọi khác là Tađêô, phân biệt với Giuđa  Iscarios người phản bội Chúa. Ngoài ra chúng ta cũng không biết các ngài được tuyển chọn gia nhập nhóm Mười Hai  như thế nào.

Nhưng theo những gì Tin Mừng thánh Luca thuật lại hôm nay, chúng ta có thể ghi nhận rằng: Chúa Giêsu đã cầu nguyện thâu đêm trước khi quyết định chọn gọi các Tông đồ, trong đó có Simon và Giuđa Tađêô. Chúa chọn họ để làm gì? Luca không nói gì cả. Chỉ biết rằng trước tiên họ được gọi để làm bạn đồng hành của Chúa Giêsu, để  làm chứng nhân cho tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói, đã làm và đặc biệt hơn là chứng nhân cho sự phục sinh của Chúa Giêsu sau này.

Theo thánh Cyrille thành Alexandria, thì “các ngài có nhiệm vụ kêu gọi người tội lỗi hối cải, chăm sóc người bệnh tật thể xác hay tâm hồn; trong nhiệm vụ là những người quản lý, các ngài không được tìm cách là theo ý riêng, nhưng theo ý Đấng sai các ngài; sau cùng, cứu rỗi thế giới bằng cách giúp thế giới đón nhận lời dạy của Chúa” (Kinh sách ngày 28.10).

Mừng kính hai thánh Tông đồ hôm nay, Giáo Hội tiếp tục mời gọi con cái mình thêm tin tưởng vào sự quan phòng và chọn gọi của Chúa. Chúa chọn gọi chúng ta không vì công lênh của chúng ta nhưng vì tình yêu nhưng không của Ngài. Ngài chọn gọi chúng ta và sai chúng ta đi nên nhân chứng cho tình yêu Ngài giữa thế giới hôm nay. Sống trọn vẹn thuộc về Chúa bằng những hành vì sống yêu thương theo Tin Mừng cách cụ thể nơi môi trường hiện tại, chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng hạnh phúc nước trời như hai thánh Tông đồ Simon và Giuđa Tadêô hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn giúp sức cho chúng con. Xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường