Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 7:18-23 Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: "Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: "Thầy có thật là "Đấng phải đến" không...
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 14-12-2016

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG


LỄ THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca (Lc 7, 18-23)
 

18 Môn đệ của ông Gio-an báo cho ông biết tất cả những việc ấy; ông Gio-an liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại,19 sai họ đến hỏi Chúa rằng: "Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? "20 Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: "Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: "Thầy có thật là "Đấng phải đến" không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? "21 Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy.22 Người trả lời hai người ấy rằng: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng,23 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi."


SUY NIỆM

Có khi nào chúng ta đã thắc mắc về Chúa Giêsu chưa? Hay đức tin của chúng ta vẫn chỉ là truyền thống, là danh nghĩa thôi!

Ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”

Sống đức tin chân chính là quy hướng mọi sự về với Chúa. Ông Gioan hỏi Đức Giêsu có phải là Đấng Cứu Thế không là để: một đàng là xóa đi sự ghen tỵ và hoài nghi của các môn đệ về thân thế của Đức Giêsu, vì họ đang tôn trong ông hơn Đức Giêsu. Đàng khác, Gioan muốn cho các môn đệ mình có dịp tiếp xúc trực tiếp với Chúa, để họ được nghe giảng giải và chứng kiến những việc Đức Giêsu làm mà tin nhận Người là Đấng Cứu Thế đã đến.

Gioan đã quy chiếu mọi sự về Chúa. Ông là một tiên tri nên dù ở trong tù ông vẫn thi hành vai trò tiên tri của mình là loan báo và giới thiệu Đấng Cứu Thế. Ông đã từng nói “ Tôi phải lu mờ đi để Người được lớn lên”.

Noi gương thánh Gioan, chúng ta hãy cố gắng sống đức tin, làm việc tông đồ để rao giảng về Chúa Giêsu cho mọi người trong mọi hoàn cảnh, hầu danh Chúa được cả sáng, Nước Chúa trị đến, ý Chúa thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Lạy Chúa, xin hãy đến và canh tân bộ mặt trái đất. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường