Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay - Ga 5:17-30

Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Kinh nghiệm về bài học mà hôm nay Chúa Giêsu muốn mang đến cho chúng ta, đó là bài học về luật lệ của tình yêu, luật lệ của con đường Tin mừng. Luật lệ này dẫn chúng ta đi đúng con đường thánh ý của Thiên Chúa và cũng giúp cho chúng ta có được tự do nơi Thiên Chúa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY
NGÀY 30/3/2022

Tin mừng Chúa Giêsu. Kitô theo thánh Gioan (5,17-30)

17 Khi ấy, Đức Giêsu nói: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc”. 18 Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những Người phá luật Sabat, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. 19 Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. 20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. 21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. 22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, 23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. 24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. 25 Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống. 26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, 27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. 28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con 29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. 30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.

SUY NIỆM

 Henry David Thoreau đã nói: “ Luật lệ không bao giờ khiến con người tự do, chính con người phải làm cho luật lệ tự do ”.

Câu nói của Henry David Thoreau dẫn chúng ta đi vào bài học của Lời Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta. Bối cảnh Tin mừng nói đến việc Chúa Giêsu chữa bệnh cho người bị bất toại trong ngày sabát. Người Do Thánh đã chống đối Người. Nhưng Chúa Giêsu đã thẳng thắn trả lời: “ Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc ”.

 Chúa Giêsu không có ý định phá luật hay hủy bỏ luật, nhưng Người muốn dẫn con người chúng ta đi vào con đường sự thật của luật. Luật lệ không thể làm chủ con người, mà đúng hơn để phục vụ con người và hướng con người đi vào trong con đường tốt lành của Thiên Chúa, nghĩa là con đường của luật tình yêu.

“Cho đến nay, cha tôi vẫn làm việc ”, nghĩa là Chúa Cha không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta và Chúa Giêsu vẫn tiếp tục con đường tình yêu này dành cho nhân loại. Như thế, Chúa Cha và Chúa Con vẫn luôn liên lỉ biểu lộ tình thương và lòng nhân hậu cho con người. Thiên Chúa vượt qua mọi ranh giới của luật lệ trần gian để đưa con người vào trong một mối tương quan yêu thương.

Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Kinh nghiệm về bài học mà hôm nay Chúa Giêsu muốn mang đến cho chúng ta, đó là bài học về luật lệ của tình yêu, luật lệ của con đường Tin mừng. Luật lệ này dẫn chúng ta đi đúng con đường thánh ý của Thiên Chúa và cũng giúp cho chúng ta có được tự do nơi Thiên Chúa.

Xin Chúa luôn ban cho chúng con ơn khôn ngoan của Thần Khí để chúng con từng bước sống chứng tá tình yêu của Thiên Chúa. Amen.