Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 8: 31-42: Người môn đệ của Đức Giêsu không chỉ là người nghe và hiểu, nhưng phải là người ở lại trong lời của Người, nghĩa là được bao trùm bởi lời của Người.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B


NGÀY 24-03-2021


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 8: 31-42)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thực, và sự thực giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao Ông lại nói: “Các ngươi sẽ được tự do”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn .các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi. Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!”. Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm! các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!”. Họ lại nói: chúng tôi không phải là những đưá con hoang! chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!”. Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến.”

SUY NIỆM

 

Theo ý nghĩa lịch sử thì người Do Thái từng làm nô lệ: họ sống kiếp nô lệ bên Ai Cập; họ bị lưu đày bên Babylon; họ sống dưới sự đô hộ của đế quốc Rôma. Dù bị đô hộ, thế nhưng họ vẫn không vâng theo bất cứ một vua chúa trần gian nào. Vì đối với họ, Thiên Chúa là vua duy nhất của họ. Dù trải qua sự đô hộ của nhiều đế chế, nhưng họ vẫn duy trì một tinh thần độc lập, nghĩa là họ có thể làm nô lệ về phương diện thể xác, nhưng chưa bao giờ làm nô lệ về phương diện tinh thần. Chính vì thế, khi nghe Đức Giêsu nói: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông”, thì họ trả lời gay gắt: “Chúng tôi là dòng dõi ông Ápraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?”.

Đức Giêsu cho người Do Thái thấy rằng, bề ngoài họ hãnh diện vì thuộc dòng dõi ông Ápraham, họ tự hào về niềm tin vào một Thiên Chúa là vua duy nhất, nhưng thực tế cuộc sống thì họ đang nô lệ cho những tình trạng tội lỗi: “hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội”. Làm sao chúng ta có thể nói mình là người tự do, trong khi các thú vui phóng túng, sai quấy đang cai trị chúng ta! Người Do Thái ngưỡng mộ Ápraham là hoàn toàn hợp lý, vì quả thật Ápraham là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử cứu độ. Thế nhưng, tin sự thánh thiện của Ápraham là một công trạng, và công trạng này không những đầy đủ cho riêng ông mà còn cho cả dòng dõi của ông nữa là một sự sai trái. Công trạng của một người sẽ là nguồn cảm hứng cho những cố gắng mới mẻ, nhưng chẳng bao giờ là một đảm bảo để người khác khỏi hành động gì cả. Việc làm cụ thể mới chứng tỏ chúng ta thật sự là con của ai. Chúng ta chỉ có thể chứng minh mình là con cái Thiên Chúa qua đời sống của mình. Vì thế, người môn đệ của Đức Giêsu không chỉ là người nghe và hiểu, nhưng phải là người ở lại trong lời của Người, nghĩa là được bao trùm bởi lời của Người. Nói cách khác, người môn đệ của Đức Giêsu là người để toàn bộ cuộc sống của mình được định hướng bởi lời của Người.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết làm cho mình trở thành con cái Thiên Chúa qua việc sống theo Lời Chúa.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường