Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần X Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 17-19: Đoạn Tin Mừng này thuật lại việc Chúa Giêsu xác định mối tương quan giữa Chúa với luật Môsê. Chúa Giêsu đến thế gian không phải để phá hủy lề luật...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 13/06/2018

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 17-19)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời: trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

SUY NIỆM

Qua lời khẳng định của Chúa Giêsu với các môn đệ, chúng ta cảm nhận như thế nào về vai trò lề luật với đời sống tôn giáo nói chung và cách đặc biệt với công giáo?

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ thấm nhuần tinh thần của lề luật chứ không phải là luật thuần tuý. Tinh thần của luật giúp chúng ta có được sự biến đổi nhiều hơn con người tâm linh, gìn giữ và hạn chế tâm hồn chúng ta khỏi mọi thứ nhơ úa. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn cắt nghĩa, phân tích và củng cố lề luật theo tình thần của Giêsu. Chúa Giêsu không chỉ là người làm luật, người canh tân luật mà còn là hiện thân của lề luật: “Trước khi trời đất qua đi thì một chấm, một phẩy trong lề luật cũng không qua đi”. Điều này minh chứng cho yếu tính của Thiên Chúa : “Ta là Đấng hằng hữu, hay Ta là Đấng Ta là”. Khi khẳng định luật không bị loại bỏ mà chỉ nên kiện toàn, Chúa Giêsu muốn đặt chính mình vào vai trò này bởi được sự giao phó của Chúa Cha: “Anh em tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật hay sao? Không ! Thầy không đến để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”.

Chúng ta, những Kitô hữu thời đại này muốn có cuộc sống tự do, tự tại, tự mình làm chủ cuộc sống của mình? Điều này đúng ! Tuy nhiên, sự tự do và làm chủ đó cần thiết phải đưa đến sự phát triển cuộc sống hạnh phúc và lâu bền, hay nói là giúp chúng ta mỗi ngày trưởng thành hơn trong sự hoàn thiện theo lời mời gọi của Thiên Chúa. Khi thực hiện luật trọn hảo, người Kitô hữu tạo cơ hội cho mình và anh chị em trở nên những người xứng đáng tham dự bàn tiệc Nước trời. 

Xin cho luật tình yêu của Chúa Giêsu thôi thúc chúng ta sống và hành động theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh thần, để chúng ta ngày một nên mới mẻ, nên trọn lành trong đời sống Kitô hữu của mình.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường