Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 1-6: Đoạn Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay cho ta thấy, để thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng, đòi hỏi nơi người môn đệ một lòng tin tưởng trọn vẹn vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN C

 
 
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9: 1- 6)
 

1Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỉ và chữa các bệnh tật. 2Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. 6Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi. 

Suy niệm 

“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. 

Chúa Giê-su đến trần gian để rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng cứu độ. Người nói cho nhân loại biết về tình yêu Thiên Chúa - một tình yêu nhưng không, trao hiến và hy sinh nhằm cứu độ con người. Hơn thế nữa, Chúa Giê-su còn mời gọi con người cộng tác vào sứ vụ của mình qua việc Người chọn gọi các Tông đồ khi xưa, và hôm nay những Ki-tô hữu, sai họ ra đi mang bình an, yêu thương và ơn cứu rỗi đến cho muôn người. 

Đoạn Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay còn cho thấy, để thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng, đòi hỏi nơi người môn đệ một lòng tin tưởng trọn vẹn vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính sự tín thác này sẽ giúp cho người được sai đi luôn được vững vàng và kiên trung trước những khó khăn, thử thách trong sứ mạng của mình. 

Mỗi người chúng ta, dù sống trong bậc sống gì, dù sống ở lứa tuổi nào, đều được Chúa trao ban cho sứ vụ rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa. Điều chính yếu là chúng ta đừng để cho những trở ngại, gian truân làm chúng ta lùi bước, bỏ cuộc; nhưng hãy xem chúng là cơ hội để chúng ta gia tăng niềm tin và phó thác vào thánh ý và chương trình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta và cho mọi người. 

Lạy Chúa từ nhân, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa: Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đêm chân lý vào chốn lỗi lầm, đem tin kính vào nơi nghi nan, đem trông cậy vào nơi thất vọng, đem ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Amen. (trích Lời Kinh Hoà Bình của thánh Phanxicô).

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường