Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 137 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên A

Tin mừng Lc 9: 1 - 6: Qua bài Tin Mừng này, chúng ta nhận ra ý nghĩa người tông đồ: Chúa gọi: "Gọi mười hai ông đến". Chúa ban quyền: "Người ban cho các ông năng lực và quyền phép …".  Chúa sai đi: "Người sai các ông đi giảng".  Nội dung rao giảng: "Nước Thiên Chúa"...
/ 496 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 1-6: Chúa Giêsu không muốn các môn đệ là những nhà quảng cáo Tin Mừng, nhưng muốn các ngài là sứ giả của Tin Mừng. Tin Mừng được loan truyền bằng chính con người của các ngài.

/ 149 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên A

Tin mừng Lc 8: 19-21: Dựa vào mối liên hệ gia đình tự nhiên: Đức Mẹ và bà con đến gặp Chúa, Đức Giêsu đã giới thiệu về gia đình thiêng liêng, gồm những ai nghe và thực hành Lời Chúa...
/ 443 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 19-21: Lời của Chúa Giê-su dạy trong đoạn Tin Mừng hôm nay, mở ra cho chúng ta một mối liện hệ không căn cứ trên liên hệ huyết tộc, mà trên nền tảng “nghe và thực hành Lời Thiên Chúa”. 

/ 110 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 8: 4-15: Nay Chúa dùng những dụ ngôn khác nhau để trình bày về cách tổ chức và sinh hoạt trong Nước đó. Những dụ ngôn này quen gọi là "dụ ngôn Nước Trời". Dụ ngôn về người gieo giống trong bài Tin Mừng hôm nay trình bày về hiệu quả nghe lời Chúa tùy thuộc vào thái độ của người nghe...
/ 460 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 4-15:  Dụ ngôn người gieo giống mà Chúa Giêsu kể trong Tin Mừng hôm nay, diễn tả lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với con người. 
/ 146 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 7: 31-35: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê-su phê phán thế hệ của con người, cụ thể là thái độ lãnh đạm và chống đối các luật sĩ và biệt phái đối với ông Gio-an Tiền Hô và với Người...
/ 573 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 7: 31-35:  Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy, khi người ta không muốn nghe, không muốn chấp nhận sự thật thì người ta sẽ dễ dàng tìm ra cớ để tránh né và khỏi nghe.