Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 1123 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XI Thường Niên B - Sức Mạnh Kỳ Diệu Của Hạt Giống

Tin mừng Mc 4:26-34: Mỗi người Kitô Hữu cũng là những hạt giống mà Chúa đã gieo vào lòng đất Việt qua việc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.
/ 1201 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XI Thường Niên B - Hạt Giống

Tin mừng Mc 4:26-34: Nước Thiên Chúa giống như người nông dân gieo hạt xuống đất. Hạt giống âm thầm nẩy mầm, phát triển và sinh bông hạt. Cũng vậy, hạt giống Lời Chúa được gieo vào lòng thế giới và gieo vào lòng người sẽ nảy mầm và sinh nhiều hoa trái tốt lành