Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 1194 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên B - Đừng Nô Lệ Cho Của Cải

Tin Mừng Mt 6: 24-34 Chúa Giêsu khẳng định rằng Thiên Chúa biết tất cả những gì cần thiết cho con người. Và một khi ta tin tưởng và phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa, khi ta đặt Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình, Thiên Chúa sẽ không bao giờ để con cái Người phải chịu thiệt thòi dù ở đời này hay đời sau.
/ 1259 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên B - Tin Vào Chúa Quan Phòng

Tin Mừng Mt 6: 24-34 Khi nói đến khái niệm “Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng”, ấy là lúc chúng ta nói đến sự can thiệp của Thiên Chúa cách nhiệm mầu