Clock-Time

Suy Niệm Hằng Ngày

/ 881 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9, 32-38 Chúng ta hãy noi gương Chúa. Đặt điều quan trọng cần phải làm, còn mọi đàm tiếu thị phi hãy bỏ ngoài tai. Hãy sống vì nước trời, đừng sống vì môi miệng người đời. 

/ 1387 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9, 32-38 Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về".

/ 1061 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên B - Lời Mời Gọi Truyền Giáo

Tin Mừng Mt 9, 32-38 Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi mỗi Ki-tô hữu trở nên những thợ gặt để đi gặt lúa về. Sau khi trừ quỷ cho người câm, Chúa Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền trong dân.