Clock-Time

TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ CON? - Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm C (Lc 9: 46-50) - Lm Cao Nhất Huy

Thầy chết rồi ai sẽ là người đứng đầu? Gioan là môn đệ Chúa yêu! Tại sao không phải là Gioan? Phaolô thì sao? Một người với trí óc thông minh tuyệt đỉnh, được học hành từ bé ở một trung tâm nổi tiếng là Tarsus. Tại sao không phải là Phaolô? Còn Phêrô thì sao? Một người ngư phủ chài lưới, ít học, thô lỗ, nóng nảy và chối Chúa đến 3 lần… Tại sao Chúa lại đặt Phêrô làm trưởng Tông đồ?

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI TUẦN XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 26/09/2022

Ca nhập lễ: Đn 3: 31.29.30.43.42

Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử sự thật công minh. Quả thật con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các giới răn Ngài. Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng khoan hồng mà xử với chúng con.

Bài đọc 1: G 1: 6-22

Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi : xin chúc tụng danh Đức Chúa.

Bài trích sách Gióp.

Một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa; Xa-tan cũng đến trong đám họ. Bấy giờ Đức Chúa phán với Xa-tan: “Ngươi từ đâu tới?” Xa-tan thưa với Đức Chúa: “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây”. Đức Chúa phán với Xa-tan: “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác!” Nhưng Xa-tan thưa lại với Đức Chúa: “Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt!” Đức Chúa phán với Xa-tan: “Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới”. Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan Đức Chúa.

Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp: “Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơ-va đã xông vào cướp lấy; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay”. Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: “Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ; lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay”. Người này còn đang nói thì một người khác về thưa: “Người Can-đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay”. Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa: “Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà; nhà sập xuống đè trên đám trẻ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay”. Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!”

Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.

Đáp ca: Tv 16,1.2-3.6-7 (Đ. c.6b)

Đ. Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu. Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải, lời con than vãn, xin Ngài để ý; xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.

Đ. Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu.

Con xin được Thánh Nhan soi xét vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian.

Đ. Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu.

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa, Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài khỏi quân thù xông đánh.

Đ. Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu.

Tung hô Tin Mừng: Mc 10: 45b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9: 46-50)

46 Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy, là tiếp đón chính thầy; và ai tiếp đón thầy, là tiếp đón Đấng đã sai thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”.49 Ông Gio-an lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy”.50 Đức Giê-su bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”.

SUY NIỆM

TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ CON?

Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất

---/---

Sau khi Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó của Ngài, trong tâm tưởng các Tông đồ đã nảy ra ý tưởng rất tự nhiên: Thầy chết rồi ai sẽ là người đứng đầu? Ý tưởng đó làm các ông thắc mắc và đem ra bàn cãi lúc đi đường. Khi nghĩ đến chuyện làm lớn đó, có lẽ trong đầu các ông đều nghĩ: Tại sao không phải là tôi? Tuy nhiên, tất cả những suy nghĩ của các ông đều trái ngược với Đức Giêsu.

Gioan là môn đệ Chúa yêu! Tại sao không phải là Gioan?

Có lẽ với tình cảm mà Chúa Giêsu dành cho Gioan, ông cũng nghĩ mình sẽ là người làm lớn. Gioan thưa thầy rằng: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy”. Suy nghĩ của Gioan có chút bè phái. Ông không muốn những người không thuộc nhóm mình làm điều tốt. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã nói: “Đừng ngăn cản họ”. Có lẽ với óc bè phái, nhiều khi chính chúng ta là người ngăn cản người khác đến với Chúa. Người làm lớn là người không ngăn cản người khác đến với Chúa.

Vậy Phaolô thì sao? Một người với trí óc thông minh tuyệt đỉnh, được học hành từ bé ở một trung tâm nổi tiếng là Tarsus. Tại sao không phải là Phaolô?

Chính Đức Kitô Phục Sinh đã chọn Phaolô làm tông đồ của Ngài qua biến cố Đa mát. Sự chọn lựa này không phải dùng trí óc thông minh và khả năng học vấn để làm lãnh đạo. Nhưng Chúa Giêsu Phục Sinh chọn cho Phaolô một phận sự khác trong ý định của Ngài: “Người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en” (Cv 9: 15).

Còn Phêrô thì sao? Một người ngư phủ chài lưới, ít học, thô lỗ, nóng nảy và chối Chúa đến 3 lần… Tại sao Chúa lại đặt Phêrô làm trưởng Tông đồ?

Nếu xét theo cái nhìn của chúng ta thì có lẽ Phêrô không xứng đáng và không đủ tiêu chuẩn làm trưởng. Nhưng dưới cái nhìn của Chúa Giêsu, Ngài không nhìn Phêrô của ngày hôm qua mà là ngày hôm nay và hướng về ngày mai. Quá khứ Phêrô lầm lỡ nhưng trong hiện tại ông đã khiêm tốn ăn năn để đứng lên, cho nên trong tương lai Phêrô sẽ cảm thông được với những con chiên mà Chúa Giêsu trao phó cho ông. Ông có bổn phận chăn giữ đàn chiên và tìm chiên lạc về cho Chúa. 

Với 3 nhân vật chúng ta vừa nêu: một Gioan được Chúa thương mến, một Phaolô tài giỏi kiệt xuất và một Phêrô nhiều khuyết điểm, Chúa không xét đến tình cảm thương mến, tài năng kiệt xuất hay khả năng kém cỏi, nhưng Chúa đặt để mỗi người phù hợp với những nhu cầu thực tế và cần thiết cho công cuộc xây dựng Nước Trời tại thế.

Vấn đề quan trọng không phải là tôi được địa vị cao hay thấp, mà là tôi được đặt vào đúng chỗ, phù hợp với khả năng của mình và phù hợp với nhu cầu thực tế. Đôi khi cứ cố gắng để tranh giành, leo lên địa vị cao nhưng lại không có khả năng chu toàn được bổn phận, như thế không chỉ cho người khác thấy mình yếu kém mà còn có thể làm thiệt hại cho ích lợi cộng đoàn.

Ngày hôm nay, ở các cộng đoàn giáo xứ, dòng tu và cả ngoài xã hội, danh lợi, địa vị vẫn là miếng mồi ngon để cho nhiều người tìm cách tranh giành. Họ bất chấp và dùng nhiều thủ đoạn để lật đổ người này, người kia hòng cướp đoạt địa vị. Nơi cộng đoàn giáo xứ các đoàn thể cũng tranh nhau quyền lợi, tranh nhau “chỗ nhất” khi có đám tiệc…

Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học:

-       Chính Chúa sẽ biết và đặt để phù hợp cho mỗi người chúng ta. Điều Chúa cần nơi mỗi người chúng ta đó là: Khiếm tốn, phục vụ và đừng bè phái.

-       Khi Chúa trao phó trách nhiệm, chúng ta hãy khiêm tốn đón nhận.

-       Đừng đứng núi này trông núi nọ để từ chối trách nhiệm được giao phó.

Lạy Chúa, xin cho chúng con sự đơn sơ chân thành, qua đó chúng con dễ dàng đón nhận ý Chúa và trở thành lợi khí của Chúa để mang tình yêu của Chúa đến cho tha nhân. Amen.

Cao Nhất Huy