Clock-Time

Thứ ba sau CN V MC - TÔI HẰNG HỮU

Tin Mừng Ga 8, 21-30 Đức Giê-su nói như một người sắp chết nói về tương lai, về cái chết của mình: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.”
TÔI HẰNG HỮU
 
Ga 8, 21-30; Ds 21, 4-9

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su nói như một người sắp chết nói về tương lai, về cái chết của mình: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Một người hơn ba mươi tuổi đang khỏe mạnh mà nói về sự chết, có thể vì thế nên người Do-thái mới nghĩ rằng Người sẽ tự tử. Vì theo truyền thống của họ, những ai tự tử sẽ bị giam cầm dưới địa ngục, nên họ hiểu như Người nói “Nơi Tôi đi, các ông không thể đến được”. 

Họ còn đang sống mà Người lặp đi lặp lại rằng: “nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” Ở đây Người nói đến sự chết phần linh hồn chứ không phải chết về thể xác. Nếu không tin vào Đức Giê-su sẽ phải chết phần hồn, điều này còn chứng tỏ tội phạm đến đức tin là tội trọng làm cho người ta phải “chết” về phần linh hồn. 

“Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha, bởi họ đâu có tin Người là Đấng được Cha sai đến thi hành thánh ý Cha. Người tuyên bố với họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu”. Ngay khi Đức Giê-su nói thế, thì đã có nhiều kẻ tin vào Người. Chắc chắn họ sẽ được sống với Người. Sau này khi Chúa chịu chết treo trên thập giá, đã có nhiều người đấm ngực ăn năn, hối hận và mới à ra, quả thật “Người này là Con Thiên Chúa”

Người chính là Thiên Chúa hằng hữu, bất diệt, vô thủy vô chung, có từ đời đời và hằng sống muôn đời. Người đến thế gian để cứu nhân loại khỏi chết đời đời. Người biết mình sẽ phải chết trên thập giá nên đã báo trước. Nhưng cái chết của Người mang lại sự sống, mang ơn cứu độ cho muôn dân. Đức Giê-su bị treo lên thập giá để cứu chuộc nhân loại, là hình ảnh con rắn đồng treo trên cây cột mà Mô-sê đã làm theo lệnh Đức Chúa trong bài đọc I: “Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống. Ông Mô-sê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.” Ngày xưa Thiên Chúa cứu dân khỏi chết bằng cách nhìn lên rắn đồng. Rắn được coi như biểu tượng của cả thần chết và việc chữa lành. Ngày nay ai tin vào Chúa Con thì được ơn cứu độ và được sống. 

Chuẩn bị bước vào cuộc Thương Khó, tưởng niệm sự chết và sự sống lại của Đức Ki-tô, chúng ta được mời gọi nhìn lên Đấng bị treo trên thập giá là Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Con đường thập giá ấy cũng là con đường mỗi chúng ta sẽ đi giữa cuộc đời bao sóng gió hôm nay. Nhưng nhờ liên kết với Chúa, thập giá hằng ngày của chúng ta sẽ nở hoa sự sống bất diệt. 

Én Nhỏ