Clock-Time

Thứ Ba tuần III thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 31-35:  Đối với Chúa Giêsu, mối liên hệ huyết thống thì thật là cao cả và thiêng liêng. Thế nhưng còn có mối liên hệ cao cả hơn rất nhiều đó là: “thi hành ý muốn của Thiên Chúa”
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN III THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 26/01/2021
 

LỄ TITÔ VÀ TIMÔTHY


 


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3: 31-35)

31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra.32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!"33 Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?"34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi".

  
 Suy niệm
 

Con người là một thực thể mang đặc tính xã hội. Vì vậy, cuộc sống của con người được bao trùm bởi các mối liên hệ. Có những mối liên hệ thuộc bình diện tự nhiên và có những mối liên hệ thuộc bình diện siêu nhiên. Mối liên hệ sâu xa của cuộc sống không chỉ là liên hệ huyết thống, nhưng còn là liên hệ của lòng với lòng, trí với trí. Khi người ta có chung mục đích, chung lý tưởng, chung sở thích hay chung ý hướng trong đời sống thì họ thật sự trở nên thân thuộc họ hàng với nhau. Chúa Giêsu không coi thường hay phủ nhận mối liên hệ huyết thống. Tin Mừng theo thánh Luca thuật lại: sau khi từ Giêrusalem trở về Nadaret, Chúa Giêsu hằng vâng phục cha mẹ Người (Lc 2,51). Đối với Chúa Giêsu, mối liên hệ huyết thống thì thật là cao cả và thiêng liêng. Thế nhưng còn có mối liên hệ cao cả hơn rất nhiều đó là: “thi hành ý muốn của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta vượt lên trên những mối liên hệ thuộc bình diện tự nhiên để đi vào mối liên hệ thuộc bình diện siêu nhiên, bình diện đức tin.

Cuộc sống ngày nay, rất nhiều lúc chúng ta để cho các mối liên hệ thuộc bình diện tự nhiên chi phối cả đời sống của mình. Chúng ta không còn nhớ tới hay gạt sang một bên những mối liên hệ thuộc bình diện siêu nhiên, bình diện đức tin. Rất nhiều khi, chúng ta đặt các mối tương quan trần gian lên trên và coi nó như là cùng đích của cuộc sống, để rồi chúng ta phủ nhận hay coi thường những mối liên hệ với Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết nhận ra rằng, những mối liên hệ trần gian chỉ có giá trị đích thực khi các mối liên hệ này được soi sáng và định hướng bởi những mối liên hệ nước Trời.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường