Clock-Time

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 46-50 Chúa Giêsu khẳng định "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 24-7-2018

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12: 46-50)

46 Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.47 Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy".48 Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?"49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi".

SUY NIỆM

Chúa Giêsu khi đến trong trần gian, Người cũng giống như mọi người đều có cha và mẹ. Đây là gia đình trần thế của Chúa Giêsu. Như vậy Chúa Giêsu không bao giờ lãnh đạm hay coi nhẹ mối dây liên hệ gia đình tự nhiên của mình. 

Câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay kể lại anh em của Chúa Giêsu cùng đi với Đức Mẹ, tìm cách gặp Chúa Giêsu, lúc này có người thưa Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”. Sau đó Chúa Giêsu nói: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. Khi Chúa Giêsu nói như thế là Người đã thiết lập và mong muốn mọi người đi vào mối dây liên hệ thiêng liêng với Chúa. Mối liên hệ trong gia đình thiêng liêng của Chúa luôn cao quí hơn mối quan hệ gia đình tự nhiên. 

Những người luật sĩ và Pharisêu trong mắt nhìn của Chúa Giêsu, phần nhiều đó là những kẻ cứng lòng tin, họ không đón nhận và vâng phục lời của Chúa Cha. Chúa Giêsu đã nhiều lần khiển trách họ: Chúa gọi là thế hệ gian ác, thế hệ cứng lòng tin. Vì thế, những người này sẽ không thuộc gia đình của Chúa Giêsu. Còn Chúa Giêsu khi nói: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”, nghĩa là Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Chúa, hãy can đảm gia nhập vào gia đình thiêng liêng của Người, bằng mối dây liên kết là sự đón nhận, vâng phục và thi hành ý của Chúa Cha, theo gương của Chúa Giêsu khi Người nói: “Này con xin đến để thi hành Thánh ý Chúa Cha”. 

Đức Maria trở nên Mẹ của Chúa Giêsu - Thiên Chúa làm người, nhờ sự vâng phục của Mẹ. Đức Maria được Đức Giêsu giới thiệu đây là người mẹ có phúc, bởi vì Mẹ luôn lắng nghe, suy niệm và sống lời Chúa. Vì thế, Đức Maria được nhìn nhận là người đức tin, là mẹ của những kẻ tin. 

Xin Đức Mẹ giúp cho chúng con luôn sẵn sàng đón nhận, suy gẫm và sống lời Chúa cách trung thực. Nhờ vậy, được cùng Mẹ chúng con sẽ trở nên thành viên trong gia đình thiêng liêng của Đức Giêsu, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời đời. Amen. GKGĐ Giáo Phận Phú Cường