Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 25: 14-30: Người quản lý tốt và trung tín là biết dùng ơn Chúa cách hiệu quả. Ở bậc sống nào, hoàn cảnh nào, địa vị nào

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN B
 
NGÀY 01/09/2018
 

 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 25: 14-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đấy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi cho được năm nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: "Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo, và thu nơi ông không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất, đây của ông, xin trả lại ông". Ông chủ trả lời người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Suy niệm

“Ông chủ gọi các đầy tớ đến mà trao phó của cải mình cho họ, tùy khả năng riêng mỗi người”.

Ông chủ trao phó của cải mình cho đầy tớ diễn tả rằng Thiên Chúa luôn tín nhiệm con người, tôn trọng khả năng của con người và Ngài đã chọn “mặt gửi vàng!”. Như thế con người chúng ta phải biết trân trọng những ơn Chúa ban, những nén bạc Chúa gửi; và biết ơn Chúa bằng cách làm sinh lợi để đem lại hạnh phúc cho mình và tha nhân, đời này và đời sau.

Tùy khả năng mà Thiên Chúa trao cho mỗi người. Những ơn mà mỗi người đang có là do thánh ý Chúa. Như vậy mỗi người chúng ta phải biết quý trọng những ơn Chúa ban để nhờ đó mà nỗ lực sử dụng mà sinh lợi ích cho đời sống tự nhiên cũng như siêu nhiên.

Con người dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể làm cho mình hạnh phúc hay bất hạnh là tùy theo việc họ có biết dùng ơn Chúa ban trong hoàn cảnh của mình không? Chúa ban cho mỗi người số bạc khác nhau:

- Mỗi người phải có trách nhiệm sinh lời theo tỷ lệ thuận với số vốn Chúa ban. Như vậy chúng ta phải chăm chú vào việc sinh lời hơn là lưu tâm đến số lượng nhiều hay ít.

- Vì Chúa ban tùy theo khả năng riêng mỗi người nên chúng ta đừng so bì, tỵ nạnh, cạnh tranh khi thấy mình kém hơn người khác, hay kiêu ngạo, tự mãn, khinh rẻ những người kém hơn mình.

Người quản lý tốt và trung tín là biết dùng ơn Chúa cách hiệu quả. Ở bậc sống nào, hoàn cảnh nào, địa vị nào, v.v. cũng đều có người tốt kẻ xấu là do việc họ làm, nghĩa là có biết dùng ơn Chúa cách hữu hiệu không, chứ không lệ thuộc vào số lượng nhiều hay ít, kém hay hơn nhau.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì những ân điển Chúa trao, xin ban ơn nâng đỡ để chúng con biết dùng những ân điển đó cho nên. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường