Clock-Time

Thứ Hai tuần III thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 15-18:  “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN III THƯỜNG NIÊN B


LỄ THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 16: 15-18)

15 Đức Kitô nói với các môn đệ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ".

Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc lại lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Trước khi Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”. Lệnh truyền này khẳng định về một cách thức hiện diện mới của Chúa Giêsu: từ hữu hình sang vô hình, từ khả giác sang thiêng liêng. Chính cái nhìn của con mắt đức tin giúp chúng ta nhận ra rằng: Chúa Giêsu không đi đâu cả, Người vẫn còn đó, ở thật gần, ở thật sâu trong tâm hồn, cũng như cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cái nhìn đức tin này là nền tảng để quyền năng của Đức Giêsu hoạt động nơi cuộc sống của người môn đệ và của mỗi người chúng ta: “Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ” (Mc 16,17-18). 

Xét trên phương diện khách quan, Chúa Giêsu có thể hiện diện với bất cứ ai dù ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ thời điểm nào. Nhưng xét về phương diện chủ quan thì, Chúa Giêsu chỉ có thể hiện diện với chúng ta khi chúng ta đón tiếp Người. Thiên Chúa ban cho con người tự do và Ngài cũng tôn trọng quyền tự do mà Ngài đã ban cho con người. Vì thế, mỗi người chúng ta đều có quyền tự do để đón tiếp hay từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Chính vì thế, việc Chúa Giêsu hiện diện hay không hiện diện với một ai đó không chỉ thuộc trách nhiệm của các môn đệ, bởi vì, chính Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ sứ mạng này: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”, nhưng còn là trách nhiệm của mỗi người chúng ta đón tiếp hay từ chối Người.

Xin Chúa cho chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn của mình ra để đón Chúa vào ngự trị trong tâm hồn của mình. Xin Chúa cũng cho chúng con luôn biết dùng chính cuộc sống và các phương tiện mình có để làm cho sự hiện diên của Chúa Giêsu ngày càng sống động ngay trong môi trường sống của mình. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường