Clock-Time

Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 38-42 Chúa Giêsu đành phải thốt lên: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin điềm lạ. Nhưng chúng sẽ không thấy được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 18-7-2016

 

thứ hai tuần xvi thường niên c

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12: 38-42)

38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ."39 Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.

SUY NIỆM

Việc thay đổi nơi một con người không hệ tại ở hình thức bên ngoài, nhưng trước hết, phải thay đổi tận cõi lòng, thay đổi quan niệm sống và cái nhìn.

Mặc dù người Do-thái nhìn thấy nhiều phép lạ Chúa Giêsu đã làm và họ cũng nhiều lần vỗ tay ca ngợi những lời hay ý đẹp của Chúa Giêsu, thế nhưng nhiều người Do-thái, đặc biệt là nhóm Pharisêu và kinh sư vẫn không tin vào Chúa.
 
Hết cách, Chúa Giêsu đành phải thốt lên: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin điềm lạ. Nhưng chúng sẽ không thấy được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna”. Và như một cố gắng cuối cùng, Chúa Giêsu lấy lại hai câu chuyện ngày xưa với hy vọng họ suy nghĩ lại mà thay đổi suy nghĩ.
 
Nhắc lại câu chuyện về tiên tri Giona ngày xưa, nhằm lưu ý dân chúng rằng: Ngày xưa dân thành Ninivê chỉ nghe lời rao giảng miễn cưỡng của tiên tri Giona, vậy mà cả thành, từ vua đến dân, từ già đến trẻ đều ăn chay sám hối và khẩn xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ. Nhưng hôm nay có Người còn hơn Giona, vậy mà họ lại không để tâm ăn năn hối cải.
 
Rồi Chúa Giêsu còn nhắc lại câu chuyện về nữ hoàng phương Nam vượt đường xa vạn dặm, bất chấp khó khăn, tốn kém đến để diện kiến vị vua khôn ngoan là Salômon. Bà ta đã toại nguyện và hết lòng cảm phục sự khôn ngoan của nhà vua. Nhưng ở đây còn có Người cao trọng hơn vua Salomon nữa, vì Người chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa và là Vua trên hết các vua. Thế mà họ cũng không thèm nghe.
 
Tại sao như vậy? Chính lòng tự mãn làm cho họ trở nên mù quáng và đã làm hỏng hết mọi ơn phúc. Vì thế, họ không đến được với ơn cứu độ.
 
Nhìn lại thái độ của những người Do-thái ngày xưa để nêu gương cho chúng ta ngày hôm nay: Đừng đừng cứng lòng, nhưng hãy trở nên giống dân thành Ninivê và nữ hoàng phương Nam, có cái nhìn ngay chính để nhận ra sự thật mà theo đuổi; cũng như biết khiêm tốn nhận mình còn nhiều khiếm khuyết, thiếu sót để theo sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn mà sửa đổi đời sống mỗi ngày nên tốt hơn. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường