Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 23: 13-22: Nếu hiểu theo nghĩa đen, làm gì hôm nay còn có “kinh sư và Pharisêu”. Nhưng có lần Chúa nói “các con hãy tránh xa men luật sĩ và biệt phái”. Nghĩa là tránh lối sống đạo đức giả hình. Mỗi người chúng ta cần xét lại lòng đạo đức của mỗi người và gia đình chúng ta...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN B

 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 23: 13-22)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi đóng cửa nước Trời không cho người ta vào, vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà góa: vì thế các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hỏa ngục gấp hai lần các ngươi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hóa vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay bàn thờ thánh hóa của lễ, cái nào trọng hơn? Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và Đấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai tòa Thiên Chúa, và Đấng ngự trên ngai tòa ấy mà thề".

Suy niệm


Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pharisêu rằng: Khốn cho các ngươi, những người đạo đức giả”. Vậy tôi không phải là đối tượng lời Chúa cảnh cáo! Chúng ta luôn bị cám dỗ suy nghĩ như vậy. Chúng ta thường hiểu nông cạn, suy nghĩ nửa vời khi nghe lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương thánh nữ Mônica, sống và tin Chúa thực sự. Một đức tin giúp chúng ta chịu đựng tất cả, vượt qua tất cả để trung thành với Chúa.

Nếu hiểu theo nghĩa đen, làm gì hôm nay còn có “kinh sư và Pharisêu”. Nhưng có lần Chúa nói “các con hãy tránh xa men luật sĩ và biệt phái”. Nghĩa là tránh lối sống đạo đức giả hình. Mỗi người chúng ta cần xét lại lòng đạo đức của mỗi người và gia đình chúng ta.

Nếu đạo đức là căn cứ vào việc “đọc kinh dự lễ, tham gia các hội đoàn”, thì thật dễ dàng để chúng ta biết mình đạo đức hay không, cũng như chúng ta xét ai là đạo đức. Tuy nhiên, căn cứ vào những thực hành này, thì có ai hơn các kinh sư và người Pharisêu! Vậy mà Chúa lại nói: “Khốn cho các ngươi!”. Vậy “đọc kinh, dự lễ, sinh hoạt hội đoàn” là những việc tốt, nhưng linh hồn của những việc đó mới là quan trọng. Tinh thần khi ta làm những việc lành đó, mới quyết định giá trị thật hay giả. Trong Phúc Âm, chúng ta biết, khi một người dù tội lỗi đến đâu mà gặp Chúa Giêsu, là họ nên tốt, nên thánh. Nếu những việc đạo đức chúng ta chu toàn với lòng thành tâm, chắc chắn cũng đưa đến những biến đổi tốt lành nơi mỗi người chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta cứ mãi giữ người cũ, con người mang nặng tinh thần tranh chấp, đố kỵ, kết án, thì hãy nghe cách nghiêm chỉnh lời Chúa cảnh cáo hôm nay.

Sống thiếu gương tốt cho con cái, cha mẹ cần sám hối. Sống làm gương mù cho lương dân, ăn ngang, nói ngược, nói hành, nói xấu, người Kitô hữu hãy sám hối, trở về với căn cốt của đạo Chúa. Đạo bác ái yêu thương. Nếu không, chính chúng ta sẽ nhận lấy lời kết án của Chúa: “khốn cho các ngươi”.

Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của chúng con, đặc biệt trong việc thực hành lời Chúa. Xin giúp chúng con mỗi ngày biết lấy việc làm mà nói cho người khác biết lòng tin của mình. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường