Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 7: 1-10: “Xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh”. Đó là lời của một người ngoại giáo thưa với Chúa Giêsu. Lời này chúng ta vẫn lặp lại hằng ngày trước khi lên rước lễ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh”...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN A
 
NGÀY 18/09/2017
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 7: 1-10)

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ, một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do Thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: "Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta". Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, tôi có những người lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi, bảo người khác lại, thì nó lại, và bảo đầy tớ tôi làm cái này thì nó làm". Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: "Ta nói thật các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy". Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

Suy niệm

“Xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh”. Đó là lời của một người ngoại giáo thưa với Chúa Giêsu. Lời này chúng ta vẫn lặp lại hằng ngày trước khi lên rước lễ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh”.

Không ai bị ép buộc phải yêu quý nô lệ của mình. Nhưng viên đại đội trưởng đã yêu quý người nô lệ đang đau bệnh gần chết. Đặt vào hoàn cảnh xã hội bấy giờ: nô lệ là hạng người bị khinh bỉ, là một thành phần bị tách lìa khỏi xã hội, nhất là đối với giới làm chủ. Thế nhưng ở đây, viên đại đội trưởng này đã có lòng yêu mến khác thường. Điều này chứng tỏ tuy là lương dân, nhưng ông đã sống tinh thần Kitô giáo, đó là tinh thần của Hiến chương nước Trời: “Phúc thay ai có lòng yêu thương người”.

Hành vi của viên đại đội trưởng khi cho người đến thỉnh cầu Chúa Giêsu đã nói lên rằng:

* Tình thương và lòng bác ái của viên đại đội trưởng này không bị tập tục con người chi phối và cản trở. Bởi luật không cho phép người Do Thái tiếp xúc với lương dân.

* Tình thương và lòng bác ái của viên đại đội trưởng đối với nô lệ của mình được thể hiện cách cụ thể và thiết thực bằng cách ông đã sai mấy kỳ mục của người Do Thái đến xin Đức Giêsu cứu sống người nô lệ của ông.

* Tình thương và lòng bác ái của ông ở đây biểu lộ tính cách vị tha, vì chỉ muốn cho người nô lệ của mình được cứu sống; tính cách vô vị lợi: không tìm mối lợi cho mình, nhưng sẵn sàng quên mình.

Như vậy tình thương và lòng bác ái của viên đại đội trưởng này rất gần với tinh thần Kitô giáo, phù hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu là yêu tha nhân như chính mình.

Và với lời cầu xin: “Xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh”, diễn tả tính cách của lời cầu xin đẹp lòng Thiên Chúa và lời cầu xin này có hiệu nghiệm.

Lòng tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng được thể hiện ở chỗ chấp nhận vô điều kiện uy quyền của Chúa Kitô, là tin vào Chúa hơn là tin vào ơn ban, hoặc những việc Chúa làm.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương mọi người, và xin cho chúng con cũng biết thể hiện một niềm tin mạnh mẽ, một tình mến thiết tha khi đến với Chúa và đến với anh chị em của chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường