Clock-Time

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 21-29 “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Ngài”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

 NGÀY 25-6-2020


THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN A

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7: 21-29)

21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? "23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người,29 vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.

SUY NIỆM

 

   Benjamin Franklin, triết gia và nhà văn học của Mỹ định nghĩa rằng: “Ngôn từ có thể cho thấy sự sắc sảo của một người, nhưng hành động mới thể hiện ý nghĩa của anh ta”. Câu nói của Benjamin Franklin dẫn chúng ta vào nội dung của bài Tin Mừng hôm nay mà Chúa Giêsu cảnh báo: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7, 21). 

Quả thật, Chúa Giêsu không bao giờ ủng hộ những kẻ sống trên đầu môi, chóp lưỡi. Bởi đó mà biết bao nhiêu lần Người đã lên án các bô lão, các Biệt phái và Pharisêu đã thể hiện một lối sống hình thức bề ngoài, nhưng từ sâu thẳm bên trong chỉ là sự rỗng tuếch, vô nghĩa. Chúa Giêsu luôn đứng về phía những người chân chất, giản dị và nhiệt thành, những người luôn tìm kiếm sự thật trong Thiên Chúa, dù rằng họ còn đó những yếu đuối của kiếp người.

Do vậy, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta đừng nghĩ rằng việc chúng ta theo đạo, đi lễ, đọc kinh, diễn giải Lời Chúa một cách rõ ràng là chúng ta được ơn cứu độ. Nhưng chúng ta cần sống Lời Chúa, cần gắn kết đời sống của mình trong những giá trị Tin Mừng mà chính Chúa Giêsu đã dạy: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Ngài” (Ga 15, 10).

Lạy Chúa, xin nối kết chúng con trong tình yêu của Chúa. Amen.