Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 19: 3-12: Từ thuở ban đầu, Tạo Hóa đã dựng loài người có nam có nữ, vì Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN A

 
NGÀY 18/08/2017
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt  19: 3-12)

Khi ấy, có những người Biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: "Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?". Người đáp: "Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hóa đã dựng loài người có nam có nữ, vì Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly". Họ hỏi lại: "Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?". Người đáp: "Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”. Các môn đệ thưa Người rằng: "Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ". Người đáp lại: "Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu".

Suy niệm

“Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ vì bất cứ lý do gì không?”, những người Pharisêu đã hỏi Chúa Giêsu như thế. Và Chúa Giêsu đã dựa vào sách Sáng Thế để khẳng định về vấn đề ly dị:

Sự kết hợp hôn nhân bắt nguồn từ thánh ý của Thiên Chúa, vì thế sự ràng buộc của hôn nhân còn vượt qua sự ràng buộc gia đình; bởi vì, để kết hôn, người ta “sẽ rời bỏ cha mẹ mình mà gắn bó với vợ”. Đây là sự kết hợp của hai thân xác, nghĩa là “cả hai sẽ trở nên một xương một thịt”. Ở đây nói lên tính vĩnh hôn của hôn nhân. Điều này nhắc nhủ cho chúng ta rằng : một khi đã tuân phục thánh ý Thiên Chúa vì lòng yêu mến, thì người ta sẽ trung tín trong đời sống hôn nhân với mọi hoàn cảnh.

Còn việc ly dị là một thể chế do con người, “vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có vậy”. Điều này cho thấy con người vì ích kỷ, nghĩa là đặt sự thỏa mãn của lòng mình lên trên hết, trên cả ý muốn của Thiên Chúa, nên họ đã bất trung với Chúa; và vì vậy, họ bất trung với nhau trong đời sống hôn nhân.

Nhìn vào những tai hại của hậu quả việc ly dị trong hôn nhân, chúng ta nhận thấy Thiên Chúa đã khôn ngoan đặt luật đơn hôn và vĩnh hôn cho hôn nhân, để bảo vệ hạnh phúc hôn nhân gia đình, đồng thời đem lại trật tự và an bình cho xã hội loài người.

Chúng ta hãy thêm lời cầu nguyện cho mọi gia đình biết vượt qua những khác biệt của đời sống, để trung thành xây dựng gia đình cho bền vững, trung tín mà làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin thánh hóa gia đình chúng con, xin làm cho gia đình chúng con trở thành hình ảnh sống động cho tình yêu của Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường