Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 22: 34-40: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi… ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”, đó là điểm độc đáo của Đức Giêsu trong sứ mạng của Người là Đấng đang kiện toàn lề luật...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 25/08/2017
 

 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 22: 34-40)

Khi ấy, những người Biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađđucêô câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?" Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó".

Suy niệm

“Thưa Thầy, trong sách luật Môsê, điều răn nào là điều răn quan trọng nhất”. Đây là câu hỏi của người thông luật khi ông hỏi Đức Giêsu. Có lẽ khi người thông luật hỏi Đức Giêsu về điều răn nào trọng nhất thì trước đó chính ông cũng như nhóm người Pharisêu cũng đã từng tranh cải về điều nào lớn và điều nào nhỏ. Nhưng cuộc tranh luận giữa những người tự hào cho mình là am hiểu 613 điều luật, trong đó gồm 248 điều truyền và 365 điều cấm vẫn chưa đi đến điểm chung.

Và câu trả lời của Chúa Giêsu: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi… ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”, đó là điểm độc đáo của Đức Giêsu trong sứ mạng của Người là Đấng đang kiện toàn lề luật. Với câu trả lời: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi… ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”, Chúa Giêsu đã gắn liền điều răn thương người và điều răn mến Chúa, bằng cách cho hai điều răn này có tầm quan trọng ngang nhau. Vì thế  Chúa Giêsu khẳng định: Tất cả các lề luật đều phải tập trung vào hai giới răn đứng đầu này. Đức Giêsu nói: “Tất cả luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trần gian không phải hủy bỏ mà kiện toàn lề luật. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết lắng nghe, suy gẫm và sống những điều Chúa dạy bảo. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường