Clock-Time
/ 373 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 16....

/ 395 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 121. Trình bày: Phêrô Võ Đức Toàn. ...

/ 325 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 121,1-2.3-4a.4b-5 Huy Hoàng....

/ 1059 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 16,1.5-6.8b.15 Huy Hoàng....

/ 714 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 16 Thái Nguyên....

/ 475 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 16....

/ 484 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 144....

/ 432 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 144....

/ 966 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14....

/ 358 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 120....

/ 579 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 120,1.2.3-4.5-6.7-8 Huy Hoàng...

/ 874 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 Huy Hoàng...

/ 337 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Kim Long - Tv 97...

/ 187 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 94, Huy Hoàng...

/ 156 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 94 Thái Nguyên....

/ 156 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 94 Thái Nguyên....

/ 138 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Kim Long, Tv 94, Kim Long....

/ 143 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 145 Thái Nguyên....

/ 137 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Kim Long, Tv 145, Kim Long...