Clock-Time
/ 303 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 118 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 118 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 183 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XVI Thường Niên A - Thánh Vịnh 85 - Linh Mục Thái Nguyên. Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XVI Thường Niên A - Thánh Vịnh 85 - Linh Mục Thái Nguyên.
/ 127 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 85 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 85 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 150 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 64 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 64 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 295 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XV Thường Niên A - Thánh Vịnh 64 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XV Thường Niên A - Thánh Vịnh 64 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 261 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XIII Thường Niên A - Thánh Vịnh 88 - Linh Mục Thái Nguyên. Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XIII Thường Niên A - Thánh Vịnh 88 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 285 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 88 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 88 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 243 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 226 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 177 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Thánh Vịnh 147 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Nhạc Beat - Đáp Ca Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Thánh Vịnh 147 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 182 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Thánh Vịnh 147 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Thánh Vịnh 147 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 343 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Thánh Ca Đaniel - Linh Mục Huy Hoàng

/ 218 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - Thánh Ca Đaniel - Linh Mục Thái Nguyên
/ 218 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A - Tv103 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A - TV46 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 229 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A - TV46 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A - TV46 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 171 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A - Thánh Vịnh 46 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A - Thánh Vịnh 46 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 245 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 65 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 65 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 924 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 32 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 32 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 356 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 32 - Linh Mục Kim Long Hot

Đáp Ca Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh Năm A  - Thánh Vịnh 32 - Linh Mục Kim Long