Clock-Time
/ 64 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 94 Thái Nguyên....

/ 54 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Kim Long, Tv 94, Kim Long....

/ 60 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 145 Thái Nguyên....

/ 30 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Kim Long, Tv 145, Kim Long...

/ 66 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 145,7.8.8-9a.9bc-10, Huy Hoàng...

/ 39 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 112,1-2.4-6.7-8, Huy Hoàng...

/ 46 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 112 Thái Nguyên....

/ 1180 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 50 Thái Nguyên....

/ 519 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 50,3-4.12-13.17.19, Huy Hoàng...

/ 194 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Tv 50 Kim Long...

/ 979 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C, Tv 89, Thái Nguyên...

/ 293 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C, Tv 89, Kim Long...

/ 745 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 89,3-4.5-6.12-13.14.17 Huy Hoàng...

/ 1460 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C, Tv 67,4-5ac.6-7ab.10-11, Huy Hoàng...

/ 994 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C, Tv 67, Thái Nguyên...

/ 741 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C, Tv 67, Kim Long...

/ 1043 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C, Tv 116, Thái Nguyên...

/ 517 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C, Tv 116 1,2, Huy Hoàng...

/ 278 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C, Tv 39, Kim Long...