Clock-Time
/ 255 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh Năm A - Huy Hoàng - TV22 Hot

Đáp Ca Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh Năm A - TV22 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 215 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh Năm A - Thái Nguyên - TV22 Hot

Đáp Ca Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 22 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 254 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm A - Huy Hoàng - TV15 Hot

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm A - TV15 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 195 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm A - Thái Nguyên - TV15 Hot

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 15 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 229 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh Năm A - Huy Hoàng - TV117 Hot

Đáp Ca Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh Năm A - TV117 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 188 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh Năm A - Thái Nguyên - TV117 Hot

Đáp Ca Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 117 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 289 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật I Mùa Phục Sinh Năm A - Huy Hoàng - TV117 Hot

Đáp Ca Chúa Nhật I Mùa Phục Sinh Năm A - Huy Hoàng - TV117

/ 1 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật I Mùa Phục Sinh Năm A - Thái Nguyên - Tv117 Hot

Đáp Ca Chúa Nhật I Mùa Phục Sinh Năm A  - Tv117, Linh Mục Thái Nguyên.

/ 1895 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm A, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật IV Mùa Chay A - Thái Nguyên Thánh Vịnh 22

/ 373 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm A, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm A, Kim Long, Tv 22

/ 871 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Tv 22

/ 410 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Kim Long, Tv 94

/ 555 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Tv 94

/ 935 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Chay A - Thái Nguyên Thánh Vịnh 94

/ 951 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Tv 32,4-5.18-19.20.22

/ 1501 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A, Tv 32, Linh Mục Thái Nguyên.

/ 612 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A, Tv 50, Linh Mục Thái Nguyên.

/ 637 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Tv 50,3-4.5-6a.12-13.14.17

/ 407 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm A, Huy Hoàng Tv 102,1-2.3-4.8.10.12-13 Huy Hoàng.