Clock-Time
/ 994 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 16,1.5-6.8b.15 Huy Hoàng....

/ 597 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 16 Thái Nguyên....

/ 343 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 16....

/ 458 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 144....

/ 406 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 144....

/ 889 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14....

/ 306 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 120....

/ 499 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 120,1.2.3-4.5-6.7-8 Huy Hoàng...

/ 784 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 Huy Hoàng...

/ 285 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Kim Long - Tv 97...

/ 163 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 94, Huy Hoàng...

/ 134 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 94 Thái Nguyên....

/ 128 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 94 Thái Nguyên....

/ 109 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Kim Long, Tv 94, Kim Long....

/ 114 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 145 Thái Nguyên....

/ 91 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Kim Long, Tv 145, Kim Long...

/ 118 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 145,7.8.8-9a.9bc-10, Huy Hoàng...

/ 71 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 112,1-2.4-6.7-8, Huy Hoàng...

/ 128 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 112 Thái Nguyên....