Clock-Time
/ 187 / Thánh Ca

Đáp Ca: Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Năm C Hot

Đáp Ca: Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Năm C , Tv44, 10bc, 11, 12ab, 16, Huy Hoàng...

/ 464 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C Tv 32,1.12,16.18,20.22 Huy Hoàng...

/ 185 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C Tv 94,1-2.6-7.8-9 Huy Hoàng...

/ 240 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C; Tv 137,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8; Huy Hoàng...

/ 339 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C; Tv 14,2-3a.3cd-4ab.4c-5; Huy Hoàng...

/ 277 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C; Tv 68,14.17.30-31.33-34.36ab-37; Huy Hoàng...

/ 293 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C; Tv 65,1-3a. 4-5. 6-7a; Huy Hoàng...

/ 194 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Năm C, TV 109, Huy Hoàng...

/ 140 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi - Năm C, TV 8, Huy Hoàng...

/ 164 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống - Năm C  , TV 103, Huy Hoàng...

/ 235 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm C Hot

ĐÁP CA:  Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm C  , TV 46, Huy Hoàng...

/ 246 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C  , TV 144, Huy Hoàng...

/ 399 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C - , TV 99, Huy Hoàng...

/ 418 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C - , TV 29, Huy Hoàng...

/ 635 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật Phục Sinh Năm C - , TV 117, Huy Hoàng...

/ 602 / Thánh Ca

Exsultet - Mừng Vui Lên Hot

EXSULTET - Mừng Vui Lên, ĐCV Thánh Giuse, Thực hiện: Truyền Thông Phú Cường...

/ 441 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C, TV 21, Huy Hoàng...

/ 838 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C, TV 125, 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6, Huy Hoàng...

/ 819 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm C, TV 33, 2-3,4-5,6-7, Huy Hoàng...