Clock-Time

ĐÁP CA: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Năm C

ĐÁP CA: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi - Năm C, TV 8, Huy Hoàng

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA
 

ĐÁP CA: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Năm C
 

TV 8,4.-5. 6-7. 8-9