Clock-Time

ĐÁP CA: Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm C

ĐÁP CA:  Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm C  , TV 46, Huy Hoàng
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA
 
 CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN - NĂM C 
 

TV 46, 2-3. 6-7. 8-9