Clock-Time

Đáp Ca Chúa Nhật I Mùa Phục Sinh Năm A - Huy Hoàng - TV117

Đáp Ca Chúa Nhật I Mùa Phục Sinh Năm A - Huy Hoàng - TV117

Thánh Vịnh Đáp Ca - Gp Phú Cường
Chúa Nhật Phục Sinh - Năm A
Tv 117 - Lm Huy Hoàng

ĐK: Đây là ngày Chúa đã làm ra nào ta hãy hỷ hoan vui mừng.

1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ. Mãi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nào Is-ra-el hãy nói lên rằng: "Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.

2. Uy lực tay Chúa, kìa cánh tay uy quyền. Tay mặt của Người cất nhắc dìu tôi lên. Này tôi không chết nên sẽ loan truyền những công việc tay Chúa đã làm nên.

3. Chính thật viên đá, thợ xây đã loại trừ. Nay đã trở thành đá góc toà nhà cao. Việc này do Chúa ôi quá diệu kỳ, rất lạ lùng trước mắt của toàn dân. 

Download PDFNHẠC BEAT