Clock-Time

Đáp Ca Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh Năm A - Thái Nguyên - TV117

Đáp Ca Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 117 - Linh Mục Thái Nguyên
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A

LM. THÁI NGUYÊN

 
Tv 117
 
Download PDF
 

1. Nhà Is-ra-el, hãy xướng lên: ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nào A-ha-ron, hãy xướng lên: ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Người tôn sợ Chúa hãy nói lên: ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

ĐK: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2. Ngài vẫn chở che phù giúp tôi dù đời giăng mắc đầy hiểm nguy. Ngài trở nên Đấng giải thoát tôi vì Ngài là dũng lực đời tôi. Mừng vui chiến thắng lời hát vang: kìa này tay Chúa kỳ diệu thay!

3. Là đá thợ nề loại bỏ ra đá trở nên đá nền tường xây. Việc do tay Chúa làm lớn lao thật là cao quý kỳ diệu thay! Và đây ngày Chúa đã tác nên nào người ca hát và mừng vui. 
NHẠC BEAT