Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Tv 94

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM A

LM. HUY HO
ÀNG

 
Tv 94

Download PDF
 

ĐK: Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa các ngươi đừng cứng lòng.

1. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa tung hô Người là núi đá độ trì ta. Vào trước thánh nhan dâng lời cảm tạ cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

2. Hãy đến đây cúi bái phục lạy Chúa chắp tay quỳ thờ Chúa Đấng tạo thành ta. Người chính Chúa ta tôn thờ suốt đời còn ta đây chiên Người dắt giữ gìn.

3. Hãy chú tâm nay nghe lời của Chúa chớ cứng lòng tựa những lúc ở Ma-xa. Tại Mê-ri-ba tổ phụ các người thử thách Ta dẫu từng thấy việc Ta làm.NHẠC BEAT