Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa- Năm A, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa- Năm A, Huy Hoàng, TV 28, 1-2, 3ac-4, 8b.9b-10, Huy Hoàng

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - NĂM A

LM. HUY HO
ÀNG

 
Tv 28, 1-2, 3ac-4, 8b.9b-10

Download PDF

   


NHẠC BEAT