Clock-Time

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Năm C

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống - Năm C  , TV 103, Huy Hoàng
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA
 
 ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Năm C
 

TV 103, 1ab. 24ac. 29bc-30. 31. 34