Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa

Đáp Ca: Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Năm C, TV 109, Huy Hoàng
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA
 
Đáp Ca: Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa
 
TV 109: 1.2.3.4