Clock-Time

ĐÁP CA: Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C

ĐÁP CA: Chúa Nhật Phục Sinh Năm C - , TV 117, Huy Hoàng
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C

Tv 117,1-2. 16ab. 17.22-23


Download PDF