Clock-Time

ĐÁP CA: Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C

ĐÁP CA: Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C, TV 125, 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6, Huy Hoàng
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C
TV 125, 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6


Download PDF