Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C

Đáp Ca: Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C; Tv 65,1-3a. 4-5. 6-7a; Huy Hoàng

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C


TV 65,1-3A. 4-5. 6-7A


Download PDF