Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C

Đáp Ca: Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C Tv 32,1.12,16.18,20.22 Huy Hoàng


THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

 
Tv 32,1.12,16.18,20.22