Clock-Time

Đáp Ca Chúa Nhật XIX Thường Niên A - Thánh Vịnh 84 - Linh Mục Thái Nguyên.

Đáp Ca Chúa Nhật XIX Thường Niên A - Thánh Vịnh 84 - Linh Mục Thái Nguyên.
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A
 
LM. THÁI NGUYÊN

 
THÁNH VỊNH 84
 
Download PDF

NHẠC BEAT