Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C

Đáp Ca: Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C; Tv 68,14.17.30-31.33-34.36ab-37; Huy Hoàng
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM C


Tv 68,14.17.30-31.33-34.36ab-37


Download PDF