Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C

Đáp Ca: Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C; Tv 14,2-3a.3cd-4ab.4c-5; Huy Hoàng


THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

 
Tv 14,2-3a.3cd-4ab.4c-5