Clock-Time

Đáp Ca Chúa Nhật XVI Thường Niên A - Thánh Vịnh 85 - Linh Mục Thái Nguyên.

Đáp Ca Chúa Nhật XVI Thường Niên A - Thánh Vịnh 85 - Linh Mục Thái Nguyên.
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A

LM. THÁI NGUYÊN

 
THÁNH VỊNH 85
 
Download PDF

NHẠC BEAT