Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C

Đáp Ca: Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C; Tv 137,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8; Huy Hoàng


THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

 
Tv 137,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8