Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C

Đáp Ca: Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C Tv 94,1-2.6-7.8-9 Huy Hoàng

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

 
Tv 94,1-2.6-7.8-9