Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C, Tv 39,2.3.4.18, Huy Hoàng


THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. HUY HOÀNG

 
Tv 39, 2.3.4.18