Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C, Kim Long

Đáp Ca: Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C, Tv 39, Kim Long


THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. KIM LONG

 
Tv 39