Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên

Đáp Ca: Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C, Tv 39, Thái Nguyên


THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. THÁI NGUYÊN

 
Tv 39