Clock-Time

Đáp Ca Chúa Nhật XX Thường Niên A - Thánh Vịnh 66 - Linh Mục Thái Nguyên.

Đáp Ca Chúa Nhật XX Thường Niên A - Thánh Vịnh 66 - Linh Mục Thái Nguyên.
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A
 
LM. THÁI NGUYÊN

 
THÁNH VỊNH 66
 
Download PDF

MELODY

 

NHẠC BEAT