Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C, Tv 116 1,2, Huy Hoàng


THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. HUY HOÀNG

 
Tv 116 1,2