Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên

Đáp Ca: Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C, Tv 116, Thái Nguyên


THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. THÁI NGUYÊN

 
Tv 116