Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C, Tv 67,4-5ac.6-7ab.10-11, Huy Hoàng


THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. HUY HOÀNG

 
Tv 67,4-5ac.6-7ab.10-11