Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C, Kim Long

Đáp Ca: Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C, Tv 67, Kim Long

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. KIM LONG

 
Tv 67

Download PDF